Most APOLLO - prieskum podložia

Prieskum podložia pre predpolia mostu APOLLO na prítomnosť neznámych predmetov a predmetov vykazujúcich charakter munície. 
O tento prieskum sme boli požiadaní investorom - firmou Doprastav, a.s. - nakoľko lokalita stavby sa nachádza na bývalom území rafinérie APOLLO za 2 sv. vojny zasiahnutej leteckým bombardovaním.

Na bratislavskej strane bol urobený jeden pozitívny nález. Po odkrytí a vyhodnotení nájdeného predmetu bol tento zverený profesionálnym pyrotechnikom polície na zneškodnenie.

Z nálezu bol vypracovaný protokol z ktorého vyberáme:

...

Na ploche rekonštrukcie sa nachádzali pozitívne detekcie na neznáme kovové predmety, napriek tomu že malo ísť o miesto kde v minulosti prebiehala stavebná činnosť. Tieto boli v súčinnosti s objednávateľom odkryté a vyhodnotené. Pri vyhodnocovaní a odkrývaní sme dňa 18.mája o 10.25 lokalizovali na pozícii: N 48°08´553´´ E 17°07´845´´nevybuchnutú 125kg leteckú bombu americkej armády, pochádzajúcu z náletu v r. 1945. Táto bola poškodená (zničené stabilizátory). Po konzultácii s pyrotechnikom polície SR, bola odovzdaná na odvoz a likvidáciu pyrotechnickej jednotke polície SR.

Vzhľadom na predchádzajúci nález bola na našu žiadosť upravená technológia výkopových prác, za účelomopakovaných preventívnych meraní okolo inkriminovaného miesta nálezu. V ďalších dňoch sa na predmetnej ploche nevyskytol ďalší predmet vykazujúci  charakter munície alebo pyrotechniky do hĺbky podľa dispozícií objednávateľa.

Nález bol fotograficky zdokumentovaný

...
Vytlačiť realizáciu