Služby

Rozsah výrobného programu podľa OR:

 
 • montáž, opravy a údržba vyhradených elektrických zariadení a bleskozvodov v rozsahu oprávnenia
 • veľkoobchod s elektrickým materiálom, technickými potrebami a stavebným materiálom
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
 • vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb /vrátane vybavenia sídliskových celkov/
 • výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby
 • výkon činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby, vodohospodárske stavby
 

Všetky práce a činnosti robíme s dôrazom na:

Legislatívu stavieb
 • Stavebné povolenie kolaudačné konanie styk s úradmi
Odborné prehliadky VN, NN a bleskozvodov
 •  východiskové pravidelné
Elektromontážne práce
 • na VN aj NN
Stavebné práce
 •  interiérové exteriérové až do objemu 1 mil. €
 

Vodohospodárske stavby

Všeobecné
Pri všetkých realizáciách zabezpečujeme stavebný servis od prípravy stavieb,  prieskumu podložia penetračnými vrtmi a hutnými skúškami. V celom procese zabezpečujeme kamerové prieskumy problematických miest, i kontroly hotovej realizácie. Zabezpečujeme tlakové skúšky potrubí , legislatívne činnosti, geometrické zamerania, mikrobiologické rozbory, dopravný inžiniering pri dotknutých komunikáciách.

Vodovody
Realizácia vodovodných rúrových zemných vedení všetkých druhov vrátane príslušenstva.
 • zemné práce
 • stavebné konštrukcie
 • plánované opravy
 • havarijné opravy
 • realizácie novostavieb
Kanalizácie
Realizácia kanalizácií dažďových i splaškových vrátene príslušenstva.
 • zemné práce
 • stavebné konštrukcie
 • lapače nečistôt
 • odlučovače ropných látok
 • plánované opravy
 • havarijné opravy
 • realizácie novostavieb
 

Merania a prieskumy

 • vytýčenie a zameranie trás inžinierskych sietí vyhľadávanie predmetov pod zemským povrchom vrátane pyrotechniky vyhľadávanie a prieskum podzemných priestorov
 • diagnostika zavĺhania a zatekania
 • odstránenie príčin zavĺhania a zatekania
 • zisťovanie geofyzikálnych vlastností prostredia
 • merania rádiového signálu
 • merania radónu
 • merania prítomnosti rádioizotopov
 • terénny prieskum, mapovanie
 • zameranie stavieb
 • technická dokumentácia, pasportizácia
 

Nosná časť výrobného programu:

 • Novostavby akéhokoľvek druhu – na kľúč, alebo čiastkovo
 • Rekonštrukcie objektov v akomkoľvek rozsahu podľa požiadavky investora
 • Údržba objektov v akomkoľvek rozsahu
 

Doplňujúce informácie:

 • stavebno-montážna činnosť
 • vytyčovanie inžinierskych sietí
 • vodotesné prestupy inžinierskych sietí
 • zameriavanie a vyhľadávanie pod zemským povrchom
 • zabezpečovanie projekcie všetkých odborov
 • Realizácie stavieb vo veľkom i malom rozsahu